Ökad försäljning och minskade utsläpp

– Vi kan inte bara förlita oss på framtida teknik. Ska vi bli riktigt hållbara och uppnå satta miljömål krävs det att vi samarbetar mycket tätare i hela varuförsörjningskedjan. Kunder, leverantörer och även branscher emellan.

Tony J Edmundsson är affärsutvecklare i den norska koncernen Løvenskiold. Koncernen äger bland annat Maxbo, en av Norges mest framgångsrika byggvarukedjor. InQuire har arbetat med Løvenskiold sedan 2018. Då man var med och rullade ut en digitaliseringsprocess med mellan 15–16 000 artiklar från Løvenskiolds centrala och regionala logistikcenter till varuhus, byggarbetsplatser och privatkunder.

Tony Edmundsson, Affärsutvecklare Løvenskiold Handel AS

 

– InQuire är med sin specialistkunskap på transporter och leveranslogistik vår transportavdelning inhouse, berättar Tony.

Digitaliseringsprocessen har gett Maxbo en modern och hållbar leveranslogistik som ligger helt i linje med Løvenskiolds evighetsperspektiv. Løvenskiold ska alltid lämnas över till nästa generation väl rustat för att möta kommande utmaningar och möjligheter.

– Som en stor logistikaktör och köpare av transporter ligger det naturligtvis i vårt affärsmässiga intresse att agera så hållbart som möjligt. Men framför allt är det ett självklart ansvar för oss att ta nu och för nästa generation.

Tony berättar att man fokuserar på att ligga i framkant avseende hållbarhet för att alltid kunna leva upp till krav från myndigheter och kunder. I Oslo ställs det i dag till exempel krav på utsläppsfria byggarbetsplatser. Dieseln till maskiner och fordon, har fått bytas till annat bränsle. Och hållbarhetskraven kommer bara att öka.

– För att säkerställa våra egna, hårda hållbarhetsmål miljötaxerar vi sedan 2022 alla våra leveranser. Taxeringen får vi hjälp med av InQuire och NTM.

NTM står för Network for transport measures. De är en oberoende aktör vars syfte är att främja och utveckla transportsektorns miljöarbete. Løvenskiold använder sig av deras kalkyleringsmetod där man lägger in leveransdata. Ut kommer miljödata som emissioner, användning av naturresurser och andra externa effekter. Data man sedan tillsammans med InQuire analyserar för att kunna optimera transporterna.

Magnus Swahn är verksamhetsansvarig på NTM, men även miljökonsult som samarbetar med Løvenskiold och InQuire. I sin roll som miljökonsult ser han en utmaning i att minska kundernas klimatpåverkan och gå mot noll i utsläpp, samtidigt som kunden vill öka sin försäljning med ett större behov av transporter som följd.

 

Magnus Swahn, Affärsutvecklare NTM

 

– Knepet är att stödja försäljningsökningen samtidigt som man minskar utsläppen. Løvenskiold har förstått vikten av att samarbeta med sina kunder för att optimera varuförsörjningskedjan och på så vis minska utsläppen.

Magnus Swahn menar att det är lätt att se nya bilar och nytt bränsle som lösningen för en hållbar logistik. Men en sådan lösning kan snarare vara kostnadsdrivande. Det är ofta bättre att arbeta med lågt hängande frukter i varuförsörjningen, att göra smarta åtgärder inom ramen för gammal teknik.

– Det kan handla om allt från att optimera lastbärarnas volymer och minska emballaget, till att erbjuda kunderna att välja en senare leverans för att kunna optimera transporterna. Alla kanske inte behöver allt direkt, utan kan tänka sig att vänta på en beställd vara om leveransen gör mindre klimatavtryck.

Tillsammans med InQuire och Tony har Magnus börjat skissa på en modell för Løvenskiold där man kan visa utsläppsreduktionen genom att samordna byggarbetsplatsernas leveranser till exempelvis två gånger i veckan, i stället för att köra ut material fem gånger i veckan. En så kallad mjölkrunda kan minska utsläppen med många procent.

– För att lyckas krävs dock att byggföretagen är beredda att samarbeta med samordnade transporter. Därför måste klimatnyttan kunna visas tydligt för alla. Och vi måste ta fram en maskinell metod för att räkna och mäta nyttan. Men vi är på god väg, anser Magnus.

Att kunna presentera miljödata på ett enkelt sätt, både för stora kunder och den enskilda privatkonsumenten, kan göras på många sätt. Ett sätt är ett utvecklingsprojekt som Tony driver tillsammans med NMT och InQuire, där kunden tydligt ska kunna se leveransens miljötaxering på sitt kvitto.

– Det finns andra som försöker göra detta redan i dag. Jag tror dock att nyckeln till att lyckas är att kunna presentera jämförande siffror, där kunden kan se skillnaden på den hållbara transport man fått och en traditionell transport.

Tony anser precis som Magnus att det inte är framtida teknik som kommer att lösa hållbarhetsmålen, utan tätare samarbete i hela varuförsörjningskedjan. Här kommer parametrar som leveransfrekvens och fyllningsgrad vara av avgörande betydelse.

I en framtid hoppas Tony på bredare och större samarbeten olika branscher emellan.

– Tänk om vi för till exempel Maxbo kunde ha gemensamma leveranser med Elkjøp till ensliga platser i de norska fjällen, säger Tony.

Øystein Rønningen, kommersiell chef på InQuire, menar att gemensamma leveranser är något InQuire kan sy ihop.

– Vi hjälper flera stora nordiska bolag med leveranslogistik. En av våra huvuduppgifter är att optimera fyllnadsgraden. Energieffektivitet är inte bara att jobba med fordonsteknik, utan handlar mycket om att använda transportmarknadens begränsade kapacitet maximalt.

 

Øystein Rønningen, CCO InQuire

 

Øystein Rønningen berättar att InQuire redan i dag kopplar samman olika kundnätverk. När en transport avslutas för en nätverkspart, så säkrar InQuire att samma bil fylls med leveranser för en part i ett annat nätverk. På så vis minimerar man tomkörning och nyttjar den kapacitet som finns mellan olika transportköpare.

– Men vi är ingen mellanhand och transportavtalen är alltid direkt mellan nätverksparten och transportören. Med en ärlig och transparent affärsmodell så får transportör, chaufför, transportköpare och miljön det bästa utfallet, avslutar Øystein Rønningen.